Försäkringsinformation

Föreningen har Folksam som försäkringsbolag. Detta innebär att bostadsrättstillägget också ligger i detta bolag.
Skadedjursförsäkringen finns hos Anticimex.

Försäkringsinformation
Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för mer än vad som normalt täcks av hemförsäkringen. Detta kan och bör man normalt säkra upp genom att ta ett så kallat bostadsrättstillägg kopplat till sin hemförsäkring. Föreningen har valt att lösa detta genom att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla bostadsrättslägenheter i föreningen. Innehavare av en bostadsrätt i HSB Brf Edsbacka i Sollentuna behöver alltså inte teckna något eget tillägg.
OBS! En hemförsäkring måste var och en själva teckna, ovan nämnda tillägg ersätter INTE en individuellt tecknad hemförsäkring!

 Folksam Info Brf-tillägg
Vid frågor/skada kontaktas Folksam, tel. 08-772 80 20.

 Skadedjur Folksam – Anticimex
Anticimex webbplats
För frågor om skadedjursförsäkringen kontaktas Anticimex, tel nr 075-245 10 00.

Nedan lite allmänt om försäkringar

Brand eller vattenskador – försäkringar
Skada på fast egendom = FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR
Skada på lös egendom = HEMFÖRSÄKRINGEN
Om brand eller vattenskada inträffar i din lägenhet bör du veta att fastighetsförsäkringen inte ersätter skadorna på lösöret. Till lösöre räknas möbler, tavlor, heltäckande mattor, tvätt- och diskmaskiner m.m. Du bör se till att du har en hemförsäkring och att försäkringsbeloppet täcker värdet på lösöret. Om din lägenhet blir så skadad, att du inte kan bo kvar under reparationstiden, är det från hemförsäkringen du ska begära ersättning för merkostnader i boendet. Varken föreningen eller dess fastighetsförsäkring går in och täcker dessa merkostnader.

Vem betalar självrisken vid vattenskada?
(Exemplen nedan skall bara ses som riktlinjer, speciella förhållanden vid en skada kan leda till annan bedömning i det unika fallet.)

Disk- och tvättmaskiner
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar medlemmen för.
Om medlemmen är vållande till skadan kan ersättningsfrågan prövas via hemförsäkringens ansvarsmoment.

Kall- och varmvattenledningar, avloppsstammar, radiatorer och värmeledningar
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar föreningen för. Vid vållande av skada kan medlemmen bli betalningsskyldig. I sådant fall kan ersättningsfrågan prövas via hemförsäkringens ansvarsmoment.

Golv- och väggbeklädnad i våtutrymmen
Huvudprincipen är att medlemmen svarar för åtgärdande av skador som inte kan hänföras till ledningsskador eller skada från golvbrunn. Medlemmen är alltså alltid ansvarig för att t ex golv- eller väggmaterial ”håller tätt”.

Utifrån inträngande vatten
Skador från läckande tak, öppet fönster, dörr eller otäta ytterväggar täcks inte in av vare sig fastighets- eller hemförsäkring. Vatten som rinner ut från trasigt kärl, från vas eller hink som välter, är inte heller försäkringsbart.
Föreningen svarar för reparationer och kostnader som kan hänföras till skador från vatten som tränger in genom yttervägg eller tak.

Akvarium och vattensäng
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar medlemmen för. Om du är vållande till skadan kan du via din hemförsäkring pröva ersättningsfrågan via hemförsäkringens ansvarsmoment.

Kyl och frys
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar medlemmen för. Om lägenheten skadas genom oberäknad utströmning vid strömavbrott eller fel på anläggningen kan du pröva ersättningsfrågan via din hemförsäkring och om du är vållande till skadan kan du pröva ersättningsfrågan via hemförsäkringens ansvarsmoment.