Genomförda projekt

Föreningen genomför löpande större och mer genomgripande underhålls-, utvecklings- och renoveringsarbeten. Här nedan presenteras de kort under repektive år de genomförts.

2017

 • Installation av 13 laddstolpar för elbilar/laddhybrider, bidrag har erhållits från Naturvårdsverket med 50 procent av kostnaden.
 • Stamspolning av kök och badrum i samtliga lägenheter.
 • Bättringsmålning av samtliga terrassfronter.
 • Förbättringar av terrassdörrar samt fortsatt byte av glidhjul.
 • Andra etappen för utbyte av hissar har genomförts, i hus B, C och D.

2016

 • OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) inkl injustering.
 • Brandsyn av samtliga utrymmen.
 • Termografering (fotografering) av köldläckage vid terrassdörrar i 30 lägenheter.
 • Bättringsmålning av golv vid garageinfarterna.
 • Förstärkning av limträbalkar vid översta terrasserna har påbörjats.
 • Åtgärder och underhåll av trädgården har fortsatt.
 • Investering i nya hissar påbörjas, i hus E och F byts 6 hissar ut.

2015

 • Ny belysning i lusthuset samt vid lönn mellan D & E-husen.
 • Komplettering av belysning vid kvartersgården.
 • Brytskydd på terrassdörrar markplan installeras.
 • Snörasskydd på taken vid entréer installeras.
 • Reparation av läckage mellan entré och garage 24:an.

2014

 • Asfaltering och plattsättningsarbeten på bilvägarna.
 • Uppgradering av allmänbelysning utomhus.

2013

 • Nya våningssängar till föreningens gästrum/övernattningsrum.
 • Renovering och tätning av balkongsidorna på B- C- och D-husen.
 • Snörasskydd monteras på alla yttertak över balkonger och över gångvägar/nedgångar.

2012

 • Webbokning av tvättstugor tas i drift.
 • Injustering av ventilation i lägenheterna genomförs.
 • Hall- och toalettgolv i Kvartersgården byts till klinker.
 • Renovering av garage C- och D-husen.
 • Renovering och tätning av balkongsidorna på E- och F-husens södersidor.
 • Nytt styr och reglersystem för värme och varmvatten installeras.
 • I september inleds renovering och upprustning av trädgården.
 • Brandsläckare installeras i samtliga garage.
 • Garagetaken precis innanför portarna isoleras för att ökad boendekomfort.
 • Grovsuprummet ansluts till samma nyckelbricksystem som tvättstugorna.
 • Helt nytt spärrat låssystem införs med nyckelregister.

2011

 • Föreningen firar 25-år.
 • Installation av fastighetsdatanät, mellan huskropparna.
 • Renovering av garage F-undre och E-huset.
 • Ombyggnad av tidigare hobbyrum, i källaren E-huset, till 15st hyresförråd.
 • Renovering och tätning av balkongsidorna på E- och F-husets västergavel.
 • Snörasskydd monteras över vissa entréer och garageinfarter
 • Tilläggsisolering av vindar genomförs

2010

 • Renovering av garage F-övre.
 • Renovering och upprustning av fyra tvättstugor, Nytt bokningssystem installeras.
 • Två tidigare tvättstugor byter användningsområde. Den ena till att vara hobbyrum (tidigare tvättstuga 2) och den andra till att vara styrelserum (tidigare tvättstuga 4).
 • Renovering och tätning av balkongsidorna på D-husets västergavel.
 • Öppnar upp och presenterar föreningens hemsida.
 • OVK-besiktning genomförs av samtliga lägenheter (OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll)
 • Samtliga vattenavstängningar byts i samband med OVK-besiktningen
 • ”Måndagsöppet” i styrelserummet startar
 • Nya köksluckor m.m. i Kvartersgården

2009

 • Väderprognosstyrning av värmen installeras – eGain
 • Två utdömnda lekplaster rivs och ersätts med en ny utförd enligt gällande regler.
 • Upprustning av lusthuset, nytt bord och ny stensatt gång.
 • Två nedgångar till skyddsrum byggs in för att minska framtida underhåll.
 • Syn av samtliga lägenheter genomförs med fokus på brand och vattensäkerhet.
 • Energideklaration, som skall upprättas enligt lag, görs och får godkänt hos Boverket
 • Nya lägenhetsnummer via Lantmäteriet genomförs i enlighet med ny lag
 • Kontroll av radonhalten genomförs – värden understiger gränsvärden med god marginal.
 • Samtliga plåttak bättringsmålas
 • Spolning genomförs av samtliga avloppsledningar
 • Nya bord och stolar till Kvartersgården
 • Arbetet med att byta samtliga till- och frånluftsfläktar avslutas

2008

 • Samtliga belysningsarmaturer i trapphusen byts ut till mer energisnåla – närvarostyrda armaturer
 • Samtliga frånluftsfläktar till garagen byts
 • Arbete med att byta samtliga till- och frånluftsfläktar inleds

2007

 • Samtliga trätrappor i området byts till stentrappor med ledstänger i järn
 • Ommålning av ”Grönahuset”

2006

 • Föreningen firar 20-år
 • Avlopp från A-huset ner emot Stubbhagsvägen byts ut
 • Dagvattenledning från A,B,C och F-husen ansluts till nya ledningar
 • Vindskivorna på samtliga hus har inoljats och klätts in med plåt för ett varaktigt skydd
 • Nya torkskåp (6st) i samtliga tvättstugor
 • Upprustning av bastu i Kvartersgården
 • Montering av säkerhetsbleck på altandörrar i markplan samt brytskydd på samtliga entrédörrar
 • Byte av samtliga belysningsarmaturer i garagen.

2005

 • Slutförande av upprustning och plantering i slänten nedanför lusthuset
 • De inre garageportarna vid respektive p-plats tas bort och TV-övervakningssytem installeras i samtliga garage
 • Samtliga injusteringsventiler för varmvattencirkulationen i garage och kulvertar byts ut
 • Alla porttelefoner i A-huset byts till nya och de borttagna sparas som reservdelar.
 • Snörasskydd monterad på båda långsidorna av Kvartersgården
 • Ny grovtvättmaskin till tvättstuga 1
 • Nya vitvaror i kvartersgården

2004

 • Uppgradering av kabel-TV-nät med bredbandsaccess.
 • Upprustning av Kvartersgården, ny belysning och nya bord
 • Ny gungställning vid Kvartersgården