Historia

Föreningens mark och närområde har en mycket intressant och lång historia, som delvis går så långt tillbaka som till forntiden. Här presenterar föreningen lite inblickar i historien runt föreningen, dess tillkomst och byggnader samt närområdet.

Området består av sex huskroppar med totalt 188 lägenheter och i april 1986 flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i sina nya lägenheter.

Detaljplanen
Detaljplanen för området som utarbetades under ett par år i början av 1980-talet antogs av Sollentuna kommun i början av 1984 och registrerades hos Länstyrelsen den 29/3-1984.

Detaljplanekarta med den angivna byggrätten utritad.
I bakgrunden syns även tidigare dragning av Platåvägen, Herdevägen och Djupdalsvägen.

Här framgår bland annat att;
”Områdets topografi och läge i kommunen ställer stora krav på det slutliga utseendet av bostadsområdet. Den valda hustypen är ett av inslagen i denna strävan. Ett annat är arbetet på att bevara så mycket som möjligt av den vegetation, som finns på åsens sluttningar mot både öster och väster. Särskilda anordningar har vidtagits för att det befintliga trädbeståndet skall kunna skyddas mot åverkan under exploateringsarbetet, där ett önskemål om undantag av en markremsa längs Sollentunavägen för en hypotetisk breddning av densamma har avslagits med vegetationsskyddet som grund.”

Husen
Inför försäljningen av bostadsrätterna togs en presentationsbroschyr fram Edsbacka Bofakta.

25-års firande
2011 firade föreningen 25 år. I samband med firandet togs även en jubileumsskrift fram, Edsbacka 25 år.

Trevlig läsning!

 

Källor:
Sollentuna Kommun, arkiv
Stockholms Länsmuseum
Riksantikvarieämbetet
Boende i föreningen, som har gjort efterforskningar.